Privacy Policy - FEDEVEL SRO

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

pre užívateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP), Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK) a Švajčiarsku

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“):

Tieto ustanovenia by mali byť čítané spolu s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami za účelom poskytnutia ucelených informácií o nami poskytovaných službách a zásadách ochrany osobných údajov pre používateľov v EHP, UK a Švajčiarsku:

Prevádzkovateľ: FEDEVEL s.r.o., so sídlom Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín, SR, IČO: 40 604 634

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.: +421 908608092, e-mail: info@fedevel.com

a jej spriaznená osoba: FEDEVEL, LLC, so sídlom 1900 Camden Ave, San Jose, CA 951 24, USA

Kontaktné údaje: tel. +1 (408) 512-3926, e-mail: info@fedevel.com


Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje

Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracuváva: titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, národnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografia, geografická poloha, bankové informácie, používateľské mená a heslá, komentáre. Niektoré z tých informácií získavame prostredníctvom tzv. cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte sekciu Privacy policy.

Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania: Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti spoločnosti vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré jej boli vymedzené osobitnými predpismi (plnenie zákonných povinností, plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov, na základe súhlasu dotknutej osoby). Účel spracúvania osobných údajov je daný predovšetkým na základe §13 ods. 1 písm. b) zákona (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby). Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu sekciu Privacy policy.

Doba uchovávania osobných údajov: Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

· Poverení zamestnanci spoločnosti: v rámci výkonu svojich pracovných činností;

· Sprostredkovatelia: zmluvní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov, pričom spoločnosť s nimi uzatvorila zmluvu o spracúvaní osobných údajov (napr. osoba poverená spracovaním účtovníctva);

· Verejné inštitúcie: ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní, týmto sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

Prenos do tretej krajiny: Osobné údaje môžu byť prenesené, uložené alebo spracúvané mimo krajín EÚ, UK alebo Švajčiarska aj v Spojených štátoch amerických (USA), prípadne v iných krajinách, ktoré nemusia mať rovnaké právne predpisy o ochrane osobných údajov. V takýchto prípadoch používame schválené štandardné zmluvné doložky na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov pri ich prenose resp. ich poskytujeme príjemcom so schválenými záväznými pravidlami ochrany osobných údajov alebo držiteľom príslušných certifikátov, tak aby sme zaistili, aby boli všetky prenosy osobných údajov medzi EHP, Švajčiarskom a/alebo Spojeným kráľovstvom aj naďalej zabezpečované tak, ako je uvedené v tejto časti, a v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu za účelom zistenia ako používatelia používajú naše služby. Tieto nástroje nám pomáhajú zlepšovať naše produkty a poskytovať kvalitnejšie služby našim zákazníkom. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu sekciu Privacy policy.

Ochrana údajov u prevádzkovateľa: Naša spoločnosť prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby boli Vaše údaje v čo najširšej miere chránené pred neželaným prístupom.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb,

b) Právo na opravu: máte právo, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené,

c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli Vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),

d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov (napr. môžete požiadať, aby spoločnosť nevymazala Vaše osobné údaje, ktoré by inak bola povinná vymazať a tiež môžete spoločnosť požiadať, aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či Vaša námietka proti spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene),

e) Právo na prenosnosť údajov: máte právo preniesť Vaše osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb,

f) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe verejný záujem podľa GDPR alebo na účel oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretej strany, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Spoločnosť nesmie tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov spoločnosti alebo tretích osôb,

g) Právo podať sťažnosť: na príslušný úrad na ochranu osobných údajov a to najmä v prípade, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.

Postup pri uplatnení dotknutých práv: V prípade, že s nami nadviažete kontakt (tel., e-mail, pošta), spoločnosť si uloží Vami oznámené údaje (e-mailovú adresu, resp. meno, priezvisko a telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve spoločnosť obmedzí ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Pozn.: Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o Vašej totožnosti ako dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, spoločnosť je oprávnená vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.