Terms & Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ÚČINNOSŤ:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na služby a produkty objednávané prostredníctvom spoločnosti FEDEVEL s.r.o., so sídlom: Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 46 604 634, tel.: +421908608092, e-mail: info@fedevel.com (ďalej ako „poskytovateľ“ alebo „FEDEVEL“).

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na používanie webovej stránky, programov, nástrojov, fór, obsahu a iných produktov a služieb, ktoré sú dostupné cez webovú stránku poskytovateľa (ďalej len ako „služby”).

Používaním služieb poskytovateľa vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, ak si neprajete byť týmito obchodnými podmienkami viazaní, nepoužívajte služby spoločnosti FEDEVEL.

FEDEVEL si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a to formou zverejnenia nových obchodných podmienok. V prípade, ak nesúhlasíte s s obchodnými podmienkami spoločnosti FEDEVEL, prestaňte používať jej služby. Najnovšiu verziu podmienok si môžete pozrieť kliknutím na odkaz “Všeobecné obchodné podmienky”, ktorý je umiestnený v zápätí webovej stránky poskytovateľa.

KTO SMIE SLUŽBY POUŽÍVAŤ

Používaním služieb, registráciou na webovej stránke poskytovateľa alebo akceptáciou týchto obchodných podmienok každý používateľ potvrdzuje, že má aspoň 13 rokov veku alebo dosiahol plnoletosť (právnu subjektivitu v plnom rozsahu), a to v závislosti od požiadaviek legislatívy platnej v krajine pobytu (domicilu) používateľa (ďalej len „používateľ“). V prípade, ak ste nedosiahli požadovaný vek a chcete používať služby, váš zákonný zástupca vás musí zaregistrovať a prijať tieto obchodné podmienky.

Poskytovateľ pristúpi k zrušeniu účtu, ak zistí, že používateľ nedosiahol požadovaný vek pre registráciu a používanie služieb.

Pri registrácií na webovej stránke poskytovateľa alebo pri používaní určitých služieb, je každý používateľ povinný uviesť pravdivé a úplné informácie a zároveň sa zaväzuje, že tieto informácie budú po celú dobu používania služieb správne a úplné.

LICENCIA NA POUŽITIE SLUŽIEB

Za predpokladu dodržania týchto obchodných podmienok vrátane úhrady ceny za poskytované služby, vám spoločnosť FEDEVEL poskytne obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú, ďalej nelicencovateľnú a odvolateľnú licenciu používať služby na osobné (nekomerčné) použitie. Používaním služieb nenadobúdate žiadne práva duševného vlastníctva k službám alebo k obsahu, ktorý vám je sprístupnený.

POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Za účelom riadneho a úplného používania služieb je potrebné, aby sa každý používateľ zaregistroval a poskytol nasledovné údaje: používateľské meno, platnú e-mailovú adresu, meno a priezvisko. Nesmiete použiť meno niekoho iného, meno, ktoré porušuje práva inej osoby, alebo meno, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Registráciou sa zaväzujete o sebe poskytnúť pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie a tieto v takomto stave udržiavať počas celej doby používania služieb. Takisto sa zaväzujete, že si zaregistruje a budete používať len jeden užívateľský účet. Ak je používateľom právnická osoba, musí použiť ako registračnú adresu e-mailovú adresu osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej spoločnosti. Po zaregistrovaní vám bude zaslaná e-mailová konfirmácia s aktivačným linkom.

Ako používateľ sa zaväzujete, že nebudete zdieľať vaše heslo alebo prístupové informácie k účtu s tretími osobami a plne zodpovedáte: a) za zachovanie dôvernosti vášho hesla a účtu b) za všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom bez ohľadu na to, či sa jedná o oprávnený alebo neoprávnený prístup. Právo používať služby alebo používateľský účet nie je možné previesť na iné osoby. Bezodkladne nás informujte v prípade, ak zaznamenáte neoprávnený prístup k vášmu účtu alebo zaznamenáte iné ohrozenie bezpečnosti používania služby. FEDEVEL nezodpovedá za akúkoľvek spôsobenú škodu, ak váš účet bude používať iná osoba, a to bez ohľadu na váš súhlas s takýmto použitím. Zároveň vás upozorňujeme, že môžete zodpovedať za škodu, ktorá bude spôsobená poskytovateľovi alebo tretej osobe v prípade, ak váš účet použije iná osoba.

Každý používateľ môže svoj účet kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.

Ako poskytovateľ máme právo obmedziť používanie akéhokoľvek účtu, účet deaktivovať alebo zrušiť alebo akúkoľvek jeho súčasť alebo funkcionalitu, prípadne zablokovať alebo odstrániť akýkoľvek zdieľaný obsah, ak zistíme, že bolo porušené niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok alebo ak zistíme, že správanie používateľa alebo jeho príspevok môže poškodiť dobré meno spoločnosti. V prípade, ak z vyššie uvedených dôvodov pristúpime k zrušeniu vášho účtu, nebudete sa už môcť viac zaregistrovať pre odber našich služieb.

V prípade zrušenia vášho účtu (z našej alebo vašej strany), tieto obchodné podmienky strácajú platnosť vrátane vášho práva používať služby, zaniká nami poskytnutá licencia používať obsah služieb a stratíte prístup k nadobudnutému obsahu. Poskytovateľ pristúpi k zmazaniu vašich osobných údajov v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov (pokiaľ právny poriadok nevyžaduje ich archiváciu).

Naše služby môžu byť z času na čas neprístupné, prístup k nim môže byť obmedzený, alebo môže byť rozdielny v závislosti od regiónu alebo použitého zariadenia na prístup k službám. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek obmedzenia alebo škodu, ktorá vám môže byť týmto spôsobená.

NAŠE KURZY A PREDPLATNÉ

Platené kurzy: Okrem niekoľkých bezplatných kurzov, na našej stránke ponúkame takisto aj platené kurzy, ktoré sú vhodné pre spoločnosti ako aj pre jednotlivcov. Našu ponuku platených kurzov a cenník si môžete pozrieť tu.

Predplatné: Ponúkame takisto aj možnosť predplatného. V prípade, ak máte záujem o prístup vami zakúpeným kurzom aj po skončení kurzu, našu ponuku predplatného a cenník si môžete pozrieť tu. Po vypršaní predplatného vám bude znemožnený prístup k vami zakúpeným kurzom. V prípade záujmu si predplatné môžete predĺžiť pred vypršaním lehoty predplatného.

Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť zverejnenú ponuku kurzov, predplatného ako aj cenník. Poskytovateľ si vyhradzuje právo akékoľvek objednávky predplatného, platených kurzov alebo iných služieb odmietnuť bez uvedenia dôvodu.

CENNÍK A ÚHRADA SLUŽIEB

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené v amerických dolároch alebo eurách. Ako používateľ zodpovedáte za uvedenie platných fakturačných údajov a za uhradenie akýchkoľvek poplatkov spojených s vami vybraným spôsobom úhrady za príslušnú službu. FEDEVEL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenník služieb a poplatkov. Akákoľvek zmena alebo aktualizácia nadobudne účinnosť jej zverejnením na webovej stránke poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znemožniť prístup k akýmkoľvek kurzom, za ktoré neobdržal príslušnú úhradu.

Za účelom pristúpenia poskytovateľa k vybaveniu objednávky sa vyžaduje úhrada celej ceny za službu vopred. Úhradou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie moment pripísania celej sumy na bankový účet poskytovateľa. Cenu za služby je možné uhradiť cez vybrané platobné brány, bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na účet poskytovateľa v banke.

REFUNDÁCIE A PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Poskytovanie služby je začaté momentom uhradenia ceny za službu užívateľom.

Poskytovateľ týmto poučuje užívateľov, že v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) a l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Používateľ si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca v prípade zakúpenia predplatného právo na odstúpenie od zmluvy. V ostatných prípadoch, používatelia, ktorí si zakúpili jednotlivý kurz, majú právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 30 dní po zakúpení kurzu, pričom im bude vrátená plná cena kurzu za podmienky, že nedošlo k vzhliadnutiu viac ako 50% obsahu kurzu zo strany používateľa alebo stiahnutiu viac ako 50 % zakúpených súborov zo strany používateľa.

Až do uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, používateľ môže svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatniť písomne na adrese sídla poskytovateľa uvedenej v záhlaví, e-mailom na adrese info@fedevel.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Používateľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.

Ako poskytovateľ si vyhradzujeme právo vám zrušiť prístup k účtu a obmedziť ďalší prístup k službám v prípade, ak nadobudneme presvedčenie, že zneužívate podmienky refundácie. V prípade, ak vám zrušíme prístup k účtu alebo vám zamedzíme prístup ku kurzu z dôvodu vášho porušenia týchto obchodných podmienok alebo našich zásad ochrany, nevznikne vám právo na refundáciu.


ZÁSADY POUŽÍVANIA SLUŽIEB

Súčasťou služieb sú diskusie, fóra, skupiny, resp. iné komunikačné kanály určené na komunikáciu s inými používateľmi alebo priamo s poskytovateľom. Používaním služieb súhlasíte, že budete používať naše komunikačné kanály na zverejňovanie príspevkov alebo posielanie správ, ktoré sú relevantné, obsahovo vhodné a v súlade so všeobecne zaužívanými zásadami etiky.

Používateľ služieb nesmie:

· nahrať alebo sprístupniť materiály, na ktoré sa vzťahuje duševné vlastníctvo tretích osôb (napr. autorské právo alebo ochranná známka, ochrana súkromia alebo ochrana proti zverejneniu) a to okrem prípadov, kedy vám tieto práva patria, alebo k nim máte iné oprávnenie ich takýmto spôsobom použiť (licencia);

· použiť akékoľvek materiály alebo informácie, vrátane obrázkov alebo fotiek, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom služieb spôsobom, ktorým by mohlo byť porušené autorské právo, ochranná známka, patent, obchodné tajomstvo, alebo iné majetkové právo tretej osoby;

· Osočovať, zneužiť, obťažovať, sledovať, vyhrážať sa alebo iným spôsobom porušiť práva iných (napr. iné práva týkajúce sa ochrany súkromia osôb);

· Zverejniť, nahrať, odoslať, šíriť akékoľvek nevhodné, profánne, hanlivé, obscénne, neslušné, alebo nelegálne príspevky, mená, materiály alebo informácie;

· Použiť naše komunikačné služby v súvislosti s prieskumami, súťažami, pyramídovými hrami, reťazovými listami, nevyžiadanou poštou, spamom alebo akýmikoľvek hromadnými alebo nevyžiadanými správami (komerčnými alebo inými);

· Propagovať alebo ponúkať na predaj akýkoľvek tovar alebo služby v rámci podnikateľských aktivít;

· Stiahnuť si akýkoľvek súbor uverejnený iným študentom, o ktorom viete alebo by ste mali vedieť, že ho nemožno legálne rozmnožovať, zobrazovať, používať ani distribuovať takým spôsobom;

· Falšovať alebo vymazať akékoľvek informácie o správe autorských práv, ako sú napríklad identifikácia autora, právne alebo iné príslušné oznámenia alebo vlastnícke označenia alebo označenia pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iného materiálu obsiahnutého v nahranom súbore.

· obmedzovať alebo brániť akémukoľvek inému užívateľovi používať a využívať služby;

· Zbierať alebo inak zhromažďovať informácie o iných, vrátane e-mailových adries;

· Vytvoriť falošnú totožnosť za účelom zavádzania ostatných používateľov alebo poskytovateľa;

· Zverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje nezákonný obsah alebo propaguje nezákonné aktivity;

· Porušovať právny poriadok alebo inak porušovať tieto obchodné podmienky.


Používateľ ďalej nesmie:

· Zdieľať svoje heslo, umožniť komukoľvek inému prístup do svojho účtu alebo urobiť čokoľvek, čo by mohlo ohroziť jeho účet;

· Pokúsiť sa získať prístup k účtu iného používateľa;

· Bez predchádzajúceho súhlasu rozmnožovať, preniesť, predávať, alebo inak zneužívať akýkoľvek obsah z našich služieb;

· Bez predchádzajúceho súhlasu získať prístup k neverejným častiam nášho system, tieto používať alebo manipulovať s nimi;

· Prelomiť alebo obísť naše autentifikačné alebo bezpečnostné opatrenia alebo inak otestovať zraniteľnosť našich systémov alebo sietí;

· Pokúsiť sa spätne naprogramovať akúkoľvek časť našich služieb;

· Pokúsiť sa o narušenie používania služieb iných používateľov, lektorov, alebo siete, a to napríklad odoslaním vírusu, preťažením siete, spamovaním alebo neustálim zasielaním e-mailov;

· Použiť naše služby na distribúciu škodlivého softvéru;

· Vydávať sa za niekoho iného alebo skresliť svoju príslušnosť k inej fyzickej alebo právnickej osobe;

· Povzbudzovať alebo pomôcť iným vykonať vyššie uvedené.


Poskytovateľ má oprávnenie monitorovať každé konanie v rámci používania služieb vrátane zdieľaného obsahu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo posudzovať obsah zverejnený v službách a podľa vlastného uváženia tento obsah odstraňovať. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup ku ktorejkoľvek časti služieb alebo všetkým službám naraz z dôvodu akéhokoľvek porušenia týchto obchodných podmienok.

Odoslaním alebo zverejnením obsahu na našich fórach alebo prostredníctvom nich, nám udeľujete celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu (s právom sublicencie) na používanie, kopírovanie, reprodukciu, spracovanie, adaptáciu, úpravu, publikovanie, prenos, zobrazovanie a distribúciu svojho obsahu prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov a vo všetkých spôsoboch distribúcie (existujúcich alebo neskôr vyvinutých).

Produkty a služby iných poskytovateľov

Prostredníctvom služieb poskytovateľa Vám môže byť umožnený prístup k produktom, službám, webovým stránkam, odkazom, obsahu, materiálu, certifikátom alebo aplikáciám iných poskytovateľov. Tieto produkty alebo služby iných poskytovateľov môžu mať iné zásady ochrany osobných údajov alebo od vás môžu požadovať, aby ste pred inštaláciou alebo použitím ich produktov alebo služieb prijali ďalšie podmienky používania. Prijatím podmienok používania produktov a služieb iných poskytovateľov nedochádza k modifikácii týchto obchodných podmienok. Každý používateľ je výlučne zodpovedný za svoje vzťahy s tretími stranami. FEDEVEL nepreberá žiadnu zodpovednosť za produkty alebo služby iných poskytovateľov.

Odškodnenie

Každý používateľ sa zaväzuje využiť všetky dostupné právne prostriedky na poskytnutie ochrany poskytovateľovi, jeho zamestnancom, obchodným partnerom a spolupracovníkom pred akýmikoľvek súdnymi konaniami alebo nárokmi vznesenými tretími stranami, vrátane trov týchto konaní a nahradiť poskytovateľovi akúkoľvek škodu alebo vzniknuté náklady, ktoré: (i) vzniknú v súvislosti s činnosťou používateľa pri používaní služieb poskytovateľa; (ii) vzniknú v súvislosti s porušením týchto obchodných podmienok; (iii) vzniknú v dôsledku toho, že zdieľaný obsah porušuje právny poriadok alebo práva iných osôb, vrátane práv duševného vlastníctva alebo zásad ochrany súkromia.

OBMEDZENIE ZÁRUK V PRÍPADE NEPLATENÝCH SLUŽIEB

VŠETKY NEPLATENÉ SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ “AKO STOJA A LEŽIA”. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, FEDEVEL A JEHO SPRIAZNENÉ SUBJEKTY NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY ZA NEPLATENÉ SLUŽBY A VOĽNE ZVEREJNENÝ OBSAH, VRÁTANE ZÁRUKY ZA POUŽITIE NA KONKRÉTNY ÚČEL A ZÁRUKY ZA PRESNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCII PRÍSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANIE NAŠICH SLUŽIEB JE VÝLUČNE NA VAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ. PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V KRAJINE VAŠEJ JURISDIKCIE MÔŽE ZAKAZOVAŤ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, PRETO SA NA VÁS NIEKTORÉ VYŠSIE UVEDENÉ VÝLUKY NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

REKLAMÁCIE V PRÍPADE PLATENÝCH SLUŽIEB

Používateľ má nárok na odstránenie vady poskytnutej platenej služby.

Používateľ je povinný uplatniť si nárok na odstránenie vady poskytnutej služby písomne alebo elektronickou poštou u poskytovateľa bezodkladne po jej zistení, najneskôr však v lehote 30 dní po zakúpení služby. O doručení reklamácie poskytovateľ vydá používateľovi písomné potvrdenie.

Poskytovateľ je povinný písomne vyhodnotiť oprávnenosť nároku poskytovateľa na odstránenie vady poskytnutej služby bezodkladne od doručenia požiadavky na odstránenie vady, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade, ak poskytovateľ vyhodnotí uplatnený nárok na odstránenie vady poskytnutej služby ako oprávnený, je povinný vadu poskytnutej služby odstrániť najneskôr v lehote 30 dní od vyhodnotenia oprávnenosti vady poskytnutej služby.

Poskytovateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na odstránenie vady o ďalších 30 dní na základe oznámenia zaslaného poskytovateľovi v prípade, ak sa jedná o vadu, ktorej odstránenie je obzvlášť náročné alebo si vyžaduje súčinnosť tretích osôb.

Používateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na odstránenie oprávnenej vady na základe písomnej výzvy poskytovateľa. Lehota na odstránenie oprávnenej vady sa predlžuje o dobu, počas ktorej poskytovateľ čaká na poskytnutie súčinnosti zo strany používateľa podľa predchádzajúcej vety.

Vybavením reklamácie sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie predovšetkým: ukončenie reklamačného konania poskytnutím bezvadného plnenia, poskytnutím primeranej zľavy z ceny služby, vrátenie ceny služby, písomná výzva na prevzatie plnenia, odôvodnené zamietnutie reklamácie. O vybavení reklamácie vydá poskytovateľ používateľovi doklad.

Ak poskytovateľ nevybaví reklamáciu v lehotách uvedených vyššie, objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy.

Poskytovateľ nezodpovedá za vady poskytnutej služby, ktoré:

a. vznikli z dôvodu nesprávne alebo neúplne zadaných údajov používateľom,

b. vzniknú z dôvodu poškodenia alebo straty dát z výstupu zo služby po jej prevzatí používateľom,

c. vzniknú neodborným zásahom do prevzatého výstupu zo služby zo strany používateľa alebo tretej osoby,

d. spočívajú v nekompatibilite hardvérového, softvérového a iného technického vybavenia používateľa s výstupom zo služby, pokiaľ bol zo strany poskytovateľa oboznámený s hardvérovými, softvérovými a inými požiadavkami pre správne sprístupnenie výstupu zo služby.

Akékoľvek požiadavky používateľa spočívajúce v zmene, úprave alebo aktualizácii výstupu zo služby, ktoré neboli zo strany používateľa uvedené v objednávke sa budú považovať za novú objednávku služieb zo strany používateľa

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, FEDEVEL A JEHO SPRIAZNENÉ SUBJEKTY NEZODPOVEDAJÚ VÁM ALEBO INÝM OSOBÁM ZA AKÉKOĽVEK PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY SPÔSOBENÉ V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI SLUŽBAMI, VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, STRATY ALEBO POŠKODENIA DÁT, OBMEDZENIA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, NÁKLADOV NA UVEDENIE DO PREDOŠLÉHO STAVU, ALEBO ZA INÉ OBCHODNÉ ALEBO EKONOMICKÉ STRATY BEZ OHĽADU NA ICH PÔVOD A PREDVÍDATEĽNOSŤ.

OBMEDZENIA V TEJTO ČASTI OBCHODNÝCH PODMIENOK SA BUDÚ UPLATŇOVAŤ BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA V DANOM PRÍPADE JEDNÁ O PODSTATNÉ PORUŠENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK ALEBO NIE. PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V KRAJINE VAŠEJ JURISDIKCIE MÔŽE ZAKAZOVAŤ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SPÔSOBENÚ ŠKODU, PRETO SA NA VÁS NIEKTORÉ VYŠSIE UVEDENÉ VÝLUKY NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

V KAŽDOM JEDNOTLIVOM PRÍPADE JE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA (VRÁTANE JEHO SPRIAZNENÝCH SUBJEKTOV) ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU SPÔSOBENÚ UŽÍVATEĽOM ALEBO INÝM SUBJEKTOM PORUŠENÍM ZMLUVNÝCH PODMIENOK V SÚVISLOTI S POSKYTOVANÝMI SLUŽBAMI OBMEDZENÁ NA SUMU POPLATKOV, KTORÚ UŽÍVATEĽ ZAPLATIL ZA SLUŽBY.

POUŽÍVANÍM SLUŽIEB VYJADRUJETE SÚHLAS S TÝM, ŽE VÝLUKY ZO ZÁRUK A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI OBSIAHNUTÉ V TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENKACH PREDSTAVUJÚ PRIJATEĽNÉ A SPRAVODLIVÉ ROZLOŽENIE RIZIKA MEDZI POSKYTOVATEĽOM, JEHO SPRIAZNENÝMI SUBJEKTAMI A VAMI, A ŽE TIETO OBMEDZENIA SÚ NEVYHNUTNÝM PREDPOKLADOM TOHO, ABY POSKYTOVATEĽ MOHOL SLUŽBY POSKYTOVAŤ UŽÍVATEĽOM VO FINANČNE ROZUMNEJ MIERE.

Rozhodné právo a riešenie sporov

Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarsku, sa Váš vzťah s poskytovateľom spravuje právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Na riešenie súdnych sporov vyplývajúcich z poskytnutých služieb alebo týchto obchodných podmienok sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Povaha zmluvného vzťahu

Zmluvné strany sú navzájom nezávislé. Tieto obchodné podmienky nezakladajú pracovnoprávny vzťah, spoločenstvo, mandátny, komisionársky, poradenský alebo licenčný vzťah.

Prevod práv a povinností

Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený úplne alebo čiastočne previesť svoje práva a povinnosti z týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Ako používateľ však nie ste oprávnený previesť, rozšíriť, udeliť sublicenciu alebo iným spôsobom sa zbaviť vašich práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok. Ako používateľ takisto nie ste oprávnený previesť práva na prístup k službám ma tretiu osobu a takéto konanie z vašej strany sa bude považovať za neplatné.

Konečné znenie dohody

Tieto obchodné podmienky predstavujú úplné a konečné znenie dohody strán týkajúce sa používania služieb a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi stranami.

Oddeliteľnosť ustanovení a zachovanie práv poskytovateľa

V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné príslušným súdnym orgánom, takéto ustanovenie bude oddelené od ostatných ustanovení obchodných podmienok. Nevyužitie svojho práva zo strany poskytovateľa v zmysle týchto obchodných podmienok nemá za následok stratu tohto práva do budúcnosti. Oprávnenia poskytovateľa v zmysle týchto obchodných podmienok sú kumulatívne a vzájomne sa nevylučujú.

Oznámenia

Používaním služieb súhlasíte so zasielaním akejkoľvek komunikácie (vrátane oznámení, dohôd a iných informácii) zo strany poskytovateľa elektronicky. Poskytovateľ je oprávnený vám tieto oznámenia poskytnúť buď e-mailom alebo zverejnením v obsahu služby. V prípade, ak máte otázky týkajúce sa podpory služieb, môžete nás kontaktovať na info@fedevel.com. Akékoľvek oznámenia právnej povahy nám môžete zaslať na nasledujúcu adresu: info@fedevel.com

Alternatívne riešenie sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť uvedenú vyššie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, spotrebiteľ má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s poskytovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí.

Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor výkonu dozoru, tel. č.: tel. č. 032/6400 109, fax č.: 032/6400 108, www.soi.sk.

Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky alebo používaním služieb potvrdzujete, že ste si tieto podmienky pozorne prečítali, všetky ustanovenia sú Vám jasné a zrozumiteľné, v celom rozsahu ste im porozumeli a súhlasíte s nimi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Príloha č. 1 Všeobecných obchodných podmienok

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti FEDEVEL s.r.o., so sídlom: Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 46 604 634

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.